جواب کامل مرحله های بازی پشمک

ساخت وبلاگ
چکیده :  جواب بازی پشمک عزیزانی که بازیشون آپدیت نیست تا مرحله 200 از نسخه قدیمی که در زیر نوشته شده استفا... با عنوان : جواب کامل مرحله های بازی پشمک بخوانید :

<strong>جواب</strong> <strong>کامل</strong> <strong>بازی</strong> <strong>پشمک</strong>،جواب کامل همه مراحل پشمک،بازی پشمک،حل بازی پشمک،پاسخ <strong>های</strong> بازی پشمک،پاسخ بازی پشمک،

جواب بازی پشمک - jadvalbaz.blog.ir جواب بازی پشمک

عزیزانی که بازیشون آپدیت نیست تا مرحله 200 از نسخه قدیمی که در زیر نوشته شده استفاده کنند.

 

۱- هوا، آهو ( توپ، پتو ) ( در نسخه قدیمی بازی : آش، آتش )
۲- پتو، توپ ( دیس، سفید ) ( قدیمی : رگ، رنگ )
۳- شنا، آشنا ( شنا، آشنا ) ( قدیمی : ریش، شیر )
۴- رنگ، رگ ( هوا، آهو ) ( قدیمی : کرفس، سفر، فکر )
۵- ریش، شیر ( رگ، رنگ ) ( قدیمی : سیاه، سایه، آیه )
۶- شیب، شب ( قدیمی : هوا، آهو )
۷- دکل، کلید ( آش، آتش ) ( قدیمی : بهنام، بهمن، نامه )
۸- غار، چراغ ( شیر، ریش ) ( قدیمی : تلفن، نفت، فن، تلف )
۹- تیله، هتل ( میل، لیمو ) ( قدیمی : حوله، هلو، لوح )
۱۰- آتش، آش ( غار، چراغ ) ( قدیمی : هند، دره، هنر، رهن، دهن )
۱۱- سفید، دیس ( دکل، کلید ) ( قدیمی : تیله، هتل )
۱۲- میل، لیمو ( هتل، تیله ) ( قدیمی : شربت، ترش، شتر، بشر )
۱۳- زنگ، گز، زن ( قدیمی : فسیل، سیل، لیف، فیل )
۱۴- آش، ماش، شام ( قدیمی : گوزن، زنگ، گز، زن )
۱۵- خل، لخت ، تلخ ( قدیمی : راز، روزه، هراز، آرزو، دروازه، دره )
۱۶- قند، فندق، دف ( قدیمی : مربع، عرب، عمر )
۱۷- بنا، تاب، نبات ( قدیمی : جابر، برج، باج، جبر )
۱۸- پاکت، پاک، پتک ( قدیمی : بال، قلاب، بقال، قالب، قاب )
۱۹- تشک، کشتی، شیک ( قدیمی : وام، مار، راسو، سمور، سماور )
۲۰- شکم، کش ، کشمش ( قدیمی : بال، لاک، باک، کابل، کال )
۲۱- لاف، فال، لحاف ( قدیمی : پالتو، پتو، توپ )
۲۲- رنج، برنج، برج ( قدیمی : قوری، ورق، قو، روی )
۲۳- فانوس، نفس، وان ( قدیمی : پوست، سوپ، توپ، سوت )
۲۴- پل، لپ، پلو، پول ( قدیمی : آلبالو، لبو، آلو، بلال )
۲۵- سیروس، سرویس، سرو ( قدیمی : مداد، مد، آدم، دما )
۲۶- سایه، یاس، سیاه ( قدیمی : بار، دار، باد، آداب، داراب، ادب )
۲۷- خیس، سی ، یخ، سیخ ( قدیمی : بند، باد، بندر، دربان، نردبان، نان، نادر )
۲۸- حوله، لوح، هلو ( قدیمی : زن، گل، زنگ، گوزن، زنگوله )
۲۹- حفظ، حافظ، حفاظ ( قدیمی : چراغ، غار )
۳۰- یار، ریال، ریل (کلمات مخفی : لیر، ریا، لار، رای، لر ) ( قدیمی : مس، اسم، سهام، ماسه، سام )
۳۱- شیر، شر، ریش، ری ( قدیمی : کاه، هوا، آهو، کاهو، کوه )
۳۲- سفر، کرفس، فکر ( قدیمی : فرش، رشته، هشت )
۳۳- کولی، کیلو، وکیل ( قدیمی : کشتی، تشک، شیک )
۳۴- پیر، پری، پنیر ( قدیمی : دکمه، کمد، دکه، مه )
۳۵- توپ، پالتو، پتو ( قدیمی : کیلو، وکیل، کولی )
۳۶- بازی، زیبا، باز ( قدیمی : فندق، قند، دف )
۳۷- وام، وانت، مانتو ( قدیمی : کشمش، شکم، کش )
۳۸- باک، کباب، بابک ( قدیمی : امین، نیما، مین، نام )
۳۹- نامه، بهمن، بهنام ( قدیمی : مانتو، وام، وانت )
۴۰- افسر، سفر، فارس ( قدیمی : شب، شیب )
۴۱- آیه، سایه، سیاه ( قدیمی : سنگر، رنگ، سگ، سرنگ )
۴۲- چوپان، پانچ، چاپ، پوچ ( قدیمی : لحاف، فال، لاف )
۴۳- مه، کمد، دکمه، دکه ( قدیمی : یاس، سیر، یاسر، ساری، یار )
۴۴- خمیر، مریخ، میخ، خیر ( قدیمی : شیراز، رازی، ریش، شیر )
۴۵- بشر، شتر، ترش، شربت ( قدیمی : پتو، توپ )
۴۶- آهن، نگاه، گناه، آهنگ ( قدیمی : خاک، خار، آستر، تراس، خاکستر، کاخ )
۴۷- ملک، ملکه، کلم، کلمه ( قدیمی : شنا، آشنا )
۴۸- جان، جنس، باج، سنجاب ( قدیمی : دیس، سفید )
۴۹- تاب، تتو، توت، تابوت ( قدیمی : میل، لیمو )
۵۰- گل، زن، زنگ، گوزن، زنگوله ( قدیمی : دکل، کلید )
۵۱- پیک، نیک، پیکان، پاک ( قدیمی : زن، گز، زنگ )
۵۲- پوست، سوت، توپ، سوپ ( قدیمی : آش، ماش، شام )
۵۳- جبر، باج، جابر، برج ( قدیمی : خل، لخت، تلخ )
۵۴- فن، تلف، تلفن، نفت ( قدیمی : پری، پیر، پنیر )
۵۵- ترک، تیر، تیرک، کتری ( قدیمی : بنا، تاب، نبات )
۵۶- دما، آدم، مد، مداد ( قدیمی : رنج، برج، برنج )
۵۷- سرنگ، سگ، رنگ، سنگر ( قدیمی : پاک، پتک، پاکت )
۵۸- جنگل، لنج، گنج، لگن ( قدیمی : ریل، یار، ریال )
۵۹- بالش، بال، شال، بلا ( قدیمی : وان، نفس، فانوس )
۶۰- مهسا، سهام، ماه، ماسه ( قدیمی : حفظ، حفاظ، حافظ )
۶۱- رمز، رزم، مرز، ترمز ( قدیمی : باز، بازی، زیبا )
۶۲- مریخ، میخ، خرم، خمیر ( قدیمی : یاس، سایه، سیاه )
۶۳- گوزن، گز، زن، زنگ ( قدیمی : باک، بابک، کباب )
۶۴- قلب، فالب، بقا، قلاب ( قدیمی : سفر، افسر، فارس )
۶۵- شیراز، ریش، رازی، شیر ( قدیمی : سال، سیل، گیلاس )
۶۶- پیتزا، زیپ، پیاز، تیز ( قدیمی : یخ، سی، خیس، سیخ )
۶۷- شهر، شوهر، رشوه، هوش ( قدیمی : ری، شر، ریش، شیر )
۶۸- شک، یک، کیش، کش، شیک ( قدیمی : سرو، سیروس، سرویس )
۶۹-رمز، رز، رزم، مرز ( قدیمی : لپ، پل، پلو، پول )
۷۰- خراب، خبر، ابر، بخار ( قدیمی : رز، مرز، رزم، رمز )
۷۱- فرش، فروش، شوفر، شرف ( قدیمی : مشک، شکم، تشک، تمشک )
۷۲- نام، امین، نیما، مین ( قدیمی : لگن، لنج، گنج، جنگل )
۷۳- شانه، شاهین، شنا، شاه ( قدیمی : رمز، رزم، مرز، ترمز )
۷۴- تشک، مشک، شکم، نمشک ( قدیمی : نقد، دفن، قند، فندق )
۷۵- سیل، فسیل، فیل، لیف ( قدیمی : آدم، دما، دام، مداد )
۷۶- شوم، شامپو، پشم، موش ( قدیمی : شال، بال، بلا، بالش )
۷۷- لیز، زنبیل، زین، بیل ( قدیمی : بقا، قلب، قالب، قلاب )
۷۸- زیتون، تیز، زین، زینت ( قدیمی : کلم، ملک، ملکه، کلمه )
۷۹- ورق، روی، قوری، قو ( قدیمی : خرس، سرخ، خسرو، خروس )
۸۰- ویلا، الو، لوبیا، لبو ( قدیمی : میخ، خیر، مریخ، خمیر )
۸۱- فندق، قند، نقد، دفن ( قدیمی : چاپ، پوچ، پانچ، چوپان )
۸۲- نگین، سنگین، گیس، سنگ ( قدیمی : ابر، خبر، خراب، بخار )
۸۳- گلو، لوله، هلو، گلوله ( قدیمی : پاک، نیک، پیک، پیکان )
۸۴- صابون، نصب، بنا، بانو ( قدیمی : تیر، ترک، تیرک، کتری )
۸۵- بلال، آلو، لبو، آلبالو ( قدیمی : شهر، هوش، رشوه، شوهر )
۸۶- اسلحه، سلاح، ساحل، حال ( قدیمی : تتو، تاب، توت، تابوت )
۸۷- شهاب، آشوب، هوش، باهوش ( قدیمی : زین، بیل، لیز، زنبیل )
۸۸- بد، باد، ادب، آب، ابد ( قدیمی : میخ، خرم، خمیر، مریخ )
۸۹- پرورش، شرور، پرش، پرشور ( قدیمی : جان، جنس، باج، سنجاب )
۹۰- آهو، آواره، آوار، اهورا ( قدیمی : موش، پشم، شوم، شامپو )
۹۱- دهن، رهن، هند، دره، هنر ( قدیمی : فرش، شرف، شوفر، فروش )
۹۲- بازار، ابزار، آزار، بارز ( قدیمی : شک، کش، کیش، یک، شیک )
۹۳- شال، کشو، کال، لواش، لواشک ( قدیمی : تیز، زیب، پیاز، پیتزا )
۹۴- آذر، رخش، شاخ، خارش، آذرخش ( قدیمی : ماه، مهسا، سهام، ماسه )
۹۵- رهن، نهر، هنر، نقره، قرن ( قدیمی : الو، لبو، ویلا، لوبیا )
۹۶- سوا، اوج، سویا، جویا، یاسوج ( قدیمی : زین تیز، زینت، زیتون )
۹۷- زجر، رنج، ریز، زین، زنجیر ( قدیمی : آهن، نگاه، گناه، آهنگ )
۹۸- لقب، قله، قلب، قبله، قبیله ( قدیمی : شاه، شنا، شانه، شاهین )
۹۹- رود، دور، ورود، دورو، خودرو ( قدیمی : سنگ، گیس، نگین، سنگین )
۱۰۰- ادب، دار، بار، آداب، داراب، باد ( قدیمی : گلو، هلو، لوله، گلوله )
۱۰۱- قسم، ساق، قاسم، سماق، اسم ( قدیمی : نصب، بنا، بانو، صابون )
۱۰۲- جشن، کهن، جهش، کنجه، شکنجه ( قدیمی : حال، سلاح، ساحل، اسلحه )
۱۰۳- آخر، خار، خطا، خطر، خاطره ( قدیمی : هوش، آشوب، شهاب، باهوش )
۱۰۴- توپ، سوت، پتو، پوست، سوپ ( قدیمی : بد، ادب، ابد، آب، باد )
۱۰۵- جنگ، کنج، جشن، گنج، گنجشک ( قدیمی : ترس، راست، رسته، ستاره )
۱۰۶- خر، رس، سرخ، رخ، سر، خرس ( قدیمی : پرش، شرور، پرشور، پرورش )
۱۰۷- مدل، پیل، میل، پلید، دیپلم ( قدیمی : آوا، آوار، اهورا، آواره )
۱۰۸- سام، ملس، سالم، سلام، مال ( قدیمی : بارز، آزار، ابزار، بازار )
۱۰۹- ریش، ریز، شیر، شیار، شیراز ( قدیمی : هنر، قرن، رهن، نقره، نهر )
۱۱۰- بال، بقال، قلاب، قالب، قاب ( قدیمی : توپ، پتو، سوپ، پوست، سوت،ک )
۱۱۱- آجر، جان، آرنج، نجار، رنج ( قدیمی : ضر، میر، ضمیر، مریض، مضر )
۱۱۲- یاس، سیر، یاسر، ساری، یار ( قدیمی : مهم، جسم، سهم، سمج، مجسمه )
۱۱۳- کاه، کوه، کاهو، کاوه، آهک ( قدیمی : سال، ملس، سالم، سلام، مال )
۱۱۴- میل، محل، لحیم، حلیم، حمل ( قدیمی : کنج، گنج، جشن، جنگ، گنجشک )
۱۱۵- ماه، بام، بیمه، ماهی، بامیه ( قدیمی : صفا، فصل، فال، اصل، فاصله،ا )
۱۱۶- بیل، بال، بلا، گلاب، گلابی ( قدیمی : زجر، رنج، ریز، زین، زنجیر )
۱۱۷- نوک، کور، کنار، نوکر، کارون ( قدیمی : آخر، خطر، خار، خطا، خاطره )
۱۱۸- چنگ، خنگ، رنگ، چرخ، خرچنگ ( قدیمی : اسم، ساق، قاسم، سماق، قسم )
۱۱۹- اوت، وات، ، کاتر، کروات، تکاور ( قدیمی : خنگ، چنگ، چرخ، رنگ، خرچنگ )
۱۲۰- آهن، دانه، هندا، دهان، هند ( قدیمی : چاه، طاق، چاق ، قاچ، طاقچه،و )
۱۲۱- فک، شک، کشف، کش، کفش ( قدیمی : تاس، ستم، ماست، تماس، مات )
۱۲۲- سال، طلا، سطل، سالن، سلطان ( قدیمی : فک، کش، کفش، کف، شک، کشف )
۱۲۳- بام، امیر، مربی، مربا، بیمار ( قدیمی : آهک، کاه، کاوه، کاهو، کوه )
۱۲۴- فصل، صفا، فال، اصل، فاصله ( قدیمی : آجر، جان، آرنج، نجار، رنج )
۱۲۵- وام، مار، سمور، راسو، سماور ( قدیمی : برگ، بره، برگه، گربه، گره،ر )
۱۲۶- باز، آبزی، زیبا، بازی، آبی ( قدیمی : رخ، رس، سرخ، خر، سر، خرس )
۱۲۷- آلو، وال، ویلا، وانیل، لیوان ( قدیمی : محل، میل، لحیم، حلیم حمل )
۱۲۸- تشک، دشت، دست، شکست، دستکش ( قدیمی : خرد، ترد، دختر، درخت، رخت )
۱۲۹- لیف، فله، فیل، فیله، خلیفه ( قدیمی : نجف، جنس، جان، نفس، اسفنج )
۱۳۰- آهو، کوه، هوا، کاهو، کاه ( قدیمی : نشر، جشن، شرط، رنج، شطرنج )
۱۳۱- بره، برگ، برگه، گربه، گره ( قدیمی : بها، همت، مته، تباه، مهتاب )
۱۳۲- کال، لاک، بال، کابل، باک ( قدیمی : دین، قند، نقد، دنیا، قنادی )
۱۳۳- شک، پوشک، کاوش، کوشا، پوشاک ( قدیمی : آبی آبزی زیبا بازی باز )
۱۳۴- رخت، خرد، درخت، دختر، ترد ( قدیمی : کشو کال شال لواش لواشک )
۱۳۵- پیچ، پیت، پست، چیپس، پستچی ( قدیمی : ریز شیر، ریش، شیار، شیراز )
۱۳۶- چاق، چاه، قاچ، تاق، تاقچه ( قدیمی : هند ، دهان، هندا، دانه، آهن )
۱۳۷- هنگ، منگ، ننگ، نهنگ، منگنه ( قدیمی : پنج، پره پهن، پنجه، پنجره )
۱۳۸- مرض، نرم، ضامن، رمان، رمضان ( قدیمی : بیل، بال، بلا، گلاب، گلابی )
۱۳۹- تاس، ستم، ماست، تماس، مات ( قدیمی : ننگ، منگ، هنگ، نهنگ، منگنه )
۱۴۰- رنج، نشر، جشن، شرط، شطرنج ( قدیمی : دست، دشت، تشک ،شکست، دستکش )
۱۴۱- پنج، پنجه، پره، پهن، پنجره ( قدیمی : فیل، لیف ،فله،فیله، خلیفه )
۱۴۲- جان، نجف، نفس، جنس، اسفنج ( قدیمی : کهن، جشن، جهش، کنجه، شکنجه )
۱۴۳- حال، سهل، ساحل، سلاح، اسلحه ( قدیمی : شاخ، آذر، رخش، خراش، آذرخش )
۱۴۴- اسب، سیب، آسیا، آسیب، آسیاب ( قدیمی : میل، پیل، مدل، پلید، دیپلم )
۱۴۵- اسم، سیم، نسیم، سیمان، سینما ( قدیمی : قله، لقب، قلب، قبله، قبیله )
۱۴۶- دین، دامن، امید، دنیا، میدان ( قدیمی : پست، پیت، پیچ، چیپس ،پستچی )
۱۴۷- مهم، جسم، سمج، سهم، مجسمه ( قدیمی : سطل، طلا، سال، سالن، سلطان )
۱۴۸- مس، اسم، سام، ماسه، سهام ( قدیمی : کور، نوک، کنار، نوکر، کاروان )
۱۴۹- زر، میر، مضر، ضمیر، مریض ( قدیمی : نمد، چمن، دامن، نادم ،چمدان )
۱۵۰- مته، بها، همت، تباه، مهتاب ( قدیمی : بام ،ماه، ماهی، بیمه، بامیه )
۱۵۱- کال، الان، کالا، کلان، کانال ( قدیمی : اسب، سیب، آسیب، آسیا، آسیاب )
۱۵۲- کلم، ملک، سیل، میل، سیم، کلسیم ( قدیمی : سهل، حال، ساحل ،سلاح ،اسلحه )
۱۵۳- وان، الو، ویلا، وانیل، لیوان ( قدیمی : نرم، مرض، رمان، ضامن، رمضان )
۱۵۴- کشف، شفا، اشک، کفاش، شکاف، کاشف ( قدیمی : دور، رود، دورو، ورود، خودرو )
۱۵۵- چرم، چمن، ماچ، نرم، چنار، چمران ( قدیمی : سنت ،سیب، تنیس، بیست، بستنی )
۱۵۶- خنگ، چرخ، نرخ، چنگ، رنگ، خرچنگ ( قدیمی : سوا، اوج، سویا، جویا، یاسوج )
۱۵۷- لحن، لنز، زحل، نوح، وزن، حلزون ( قدیمی : آلو، وال، ویلا، وانیل، لیوان )
۱۵۸- امت، اتم، تاس، مات، تماس، ماست ( قدیمی : شوک، پوشک ،کاوش، کوشا، پوشاک )
۱۵۹- کدر، آرد، کرد، اردک، کارد، کادر ( قدیمی : وات، اوت، کاتر، کروات(اشتباه بازی ساز)، تکاور )
۱۶۰- نور، نوک، سکو، کور، نوکر، کنسرو ( قدیمی : بام، مربا، مربی، امیر، بیمار )
۱۶۱- تره، تنها، هرات، تهران، ترانه ( قدیمی : سیم، اسم، نسیم، سینما، سیمین )
۱۶۲- کسر، سیر، سری، سیرک، ریسک، کرسی ( قدیمی : دین، دامن، امید، دنیا، میدان )
۱۶۳- هشت، فرش، رشته ( قدیمی : وان، آلو، ویلا، وانیل، لیوان )
۱۶۴- گرد، گود، گور، رود، دور، گردو ( قدیمی : کال، الان، کالا، کلان، کانال )
۱۶۵- گشت، دشت، شدت، تشک، شکست، دستکش ( قدیمی : سیر، عروس، وسیع، سریع، عروسی )
۱۶۶- شور، گوش، خوش، گور، رخش، خرگوش ( قدیمی : باک، کاری، کبیر، رکاب، باریک )
۱۶۷- تاس، ساکت، اسکی، اسکیت، تاکسی ( قدیمی : سیب، آسیا، سیبا، آسیب، آسیاب )
۱۶۸- سیر، سریع، عروس، وسیع، عروسی ( قدیمی : پا، سپر، پسر، پارس، پر، پاس )
۱۶۹- لگد، لگن، گدا، لنگ، انگل، گلدان ( قدیمی : لپه، پلو، هلو، پهلو، هول، لپه )
۱۷۰- سنت، سیب، بیست، تنیس، بستنی ( قدیمی : تره، هرات، تنها، تهران، ترانه )
۱۷۱- باک، کبیر، کاری، رکاب، باریک ( قدیمی : تاس، اسکی، ساکت، تاکسی، اسکیت )
۱۷۲- پر، پا، پاس، پسر، سپر، پارس ( قدیمی : مروت، مترو، تورم، تومور، موتور )
۱۷۳- تورم، مترو، مروت، تومور(تومر)، موتور ( قدیمی : برش، ترش، بشر، شربت، شتر، رشت )
۱۷۴- لپ، لپه، هول، هلو، پله، پهلو ( قدیمی : نظر، ناظر، رانت، نظارت، انتظار )
۱۷۵- باد، ادب، بام، ابد، آباد، بادام ( قدیمی : رود، گور، دور، گردو، گرد، گود،ک )
۱۷۶- برش، شتر، بشر، رشت، شربت ( قدیمی : کلم، سیل، سیم، میل، کلسیم، ملک )
۱۷۷- متر، ترم، تور، تمر، مترو، تورم ( قدیمی : شور، گوش، رخش، خوش، خرگوش، گور )
۱۷۸- نظر، رانت، ناظر، نظارت، انتظار ( قدیمی : کود، دود، کدو، کشو، دودکش، دوش )
۱۷۹- عید، عدس، سعی، سعدی، عدسی، سعید ( قدیمی : رنگ، خنگ، چرخ، نرخ، خرچنگ، چنگ )
۱۸۰- ترس، راست، رسته، ستاره ( قدیمی : آتش، شنا، تنگ، گشت، انگشت، نشت،ا )
۱۸۱- سکو، کور، عکس، سرو، عروس، عروسک ( قدیمی : تور، ترم، تورم، مترو، تمر، متر )
۱۸۲- کند، رنگ، گرد، درک، گردن، کرگدن ( قدیمی : آرنج، کران، نجار، نارنج، نارنجک )
۱۸۳- شنا، تنگ، گشت، آتش، نشت، انگشت ( قدیمی : کشو، کور، روکش، کشور، شور، شکر )
۱۸۴- کدو، کود، دوش، کشو، دود، دودکش ( قدیمی : گوش، شوخ، رخش، گور، خرگوش، خوش )
۱۸۵- کور، کشو، شکر، شور، روکش، کشور ( قدیمی : اتم، تاس، تماس، ماست، مات،و )
۱۸۶- گیلاس، سال، سیل ( قدیمی : لحن، زحل، نوح، لنز، حلزون، وزن )
۱۸۷- نفس، داس، سند، دفن، فساد، اسفند ( قدیمی : شفا، کشف، شکاف، کفاش، اشک، کاشف )
۱۸۸- سیب، آسیب، سیبا، آسیا، آسیاب ( قدیمی : کشت، دشت، شدت، شکست، دستکش، تشک )
۱۸۹- خار، خاک، کاخ، آستر، تراس، خاکستر ( قدیمی : پتو، نیت، توپ، تیوپ، پوتین، تیپ )
۱۹۰- راز، دره، روزه، آرزو، هراز، دروازه ( قدیمی : سکو، عکس، سرو، عروس، عروسک، کور،ر )
۱۹۱- باد، نان، بند، نادر، بندر، دربان، نردبان ( قدیمی : کور، نور، سکو، نوکر، کنسرو، نوک )
۱۹۲- نجار، کران، آرنج، نارنج، نارنجک ( قدیمی : گرد، رنگ، کند، گردن، کرگدن، درک )
۱۹۳- مربع، عرب، عمر ( قدیمی : دفن، نفس، سند، فساد، اسفند، داس )
۱۹۴- خرس، سرخ، خروس، خسرو ( قدیمی : سری، سیر، ریسک، سیرک، کسر، کرسی )
۱۹۵- آدم، دما، دام، مداد ( قدیمی : باد، ابد، ادب، آباد، بادام، بام )
۱۹۶- چمن، نمد، دامن، نادم، چمدان ( قدیمی : نرم، ماچ، چمن، چنار، چمران، چرم )
۱۹۷- قند، دین، نقد، دنیا، قنادی ( قدیمی : گدا، لگن، لنگ، انگل، گلدان، لگد )
۱۹۸- پتو، توپ، نیت، تیپ، تیوپ، پوتین ( قدیمی : کرد، کدر، کادر، اردک، آرد، کارد )
۱۹۹- رخش، گور، گوش، خوش، شوخ، خرگوش ( قدیمی : عدس، سعی، سعید، سعدی، عید، عدسی )
۲۰۰- موم، مین، نیم، یمن، مینو، میمون ( قدیمی : نیم، موم، مین، مینو، میمون، یمن )
۲۰۱- نام، طاق، منطق، نقاط، مناطق، امن
۲۰۲- وزن، تیز، زینت، ونیز، زیتون، زین
۲۰۳- پاک، کپل، پلاک، پلان، پلکان، پلک
۲۰۴- درد، داد، خدا، خرداد، رخداد، خرد
۲۰۵- راه، بره، ابرو، بهار، روباه، ابر
۲۰۶- کشو، شکر، روکش، کشور، کوروش، کور
۲۰۷- بغل، تیغ، بلیت، غیبت، تبیلغ، لغت
۲۰۸- هشت، شته، رشته، شهرت، فرشته، هفت
۲۰۹- یون، جین، جیوه، هویج، یونجه، وجه
۲۱۰- هوا، بها، بانو- انبه، انبوه، آهو
۲۱۱- چای، خال، خالی، خیال، یخچال، خلا
۲۱۲- نوه، هود، دوده، دنده، دونده، نود
۲۱۳- رنج، جان، آرنج، نجار، نارنج، نان
۲۱۴- موش، دوش، شنود، دشمن، دمنوش، نوش
۲۱۵- چای، خال، خالی، خیال، یخچال، چال
۲۱۶- هود، هلو، هالو، لوده، آلوده، دهل
۲۱۷- منت، نما، متان، ضامن، ضمانت، متن
۲۱۸- فنر، نفر، فروغ، روغن، فرغون، نور
۲۱۹- تلف، فیل، رتیل، لیتر، فیلتر، ریل
۲۲۰- بید، ادا، آیدا، آداب، آبادی، یاد
۲۲۱- بره، خزر، خبره، برزخ، خربزه، خبر
۲۲۲- کیش، شاکی، کاشی، آبکش، شکیبا، شیب
۲۲۳- عمو، عمان، مانع، معنا، معاون، نوع
۲۲۴- درس، درسا، آدرس، سردر، سردار، دسر
۲۲۵- گاو، گونی، واگن، یوگا، گونیا، گوی
۲۲۶- برس، سراب، هراس، بهار، سهراب، سرب
۲۲۷- دما، داد، مداد، امداد، داماد، دام
۲۲۸- شنا، شهین، ناشی، شانه، شاهین، نیش
۲۲۹- قرن، قیر، قران، یرقان، قناری، یار
۲۳۰- شال، واشر، شورا، لواش، شلوار، شور
۲۳۱- فنس، ناف، سونا، افسون، فانوس، فنا
۲۳۲- انار، ایران، ناهار، رایانه، یارانه
۲۳۳- باج، جواب، بازو، جواز، بازجو، زوج
۲۳۴- ابر، آبی، دبیر- بیدار، ردیاب، باد
۲۳۵- کما، مسکو، واکس، ماسک، مسواک، کام
۲۳۶- شام، ماش، منشی، ماشین، نمایش، شنا
۲۳۷- شاه، وهاب، شهاب- آشوب، باهوش، وبا
۲۳۸- شال، شاغل، الاغ، شغال، آشغال، شغل
۲۳۹- قسم، سوق- موسی، مقوی، موسیقی، قوی
۲۴۰- گود، سنگ، سود، سوگند، گوسفند، دفن
۲۴۱- تاس، راست، هراس، هرات، ستاره، ترس
۲۴۲- فاق، قیف، فقیه، قیافه، قافیه، یقه
۲۴۳- نوک، نمک، کمان، کمین، کامیون، نیک
۲۴۴- نقل، لانه، ناله، نهال، نقاله، قله
۲۴۵- اشک، انشا- آشنا، اشکان، کاشان، کنش
۲۴۶- هلو، رودل، شوره، لودر، دلشوره، دوش
۲۴۷- بنا، انبر، آبان، انبار، باران، آرا
۲۴۸- متن، وانت، توان، تومان، مانتو، مات
۲۴۹- باز، بارز، آزار- ابزار- بازار- ارز
۲۵۰- رسم، سمور- سوار، سرما، سماور، راسو
۲۵۱- ابر- ربات، ابرو، تبار- باروت، باور
۲۵۲- تمر، مترو- تورم، تومور، موتور، متر
۲۵۳- مات، ماست، تماس، مساحت، تمساح، ستم
۲۵۴- لبو، ابرو، باور، روال، بلوار- بلور
۲۵۵- ناو، ناشی، یواش، شیوا، آویشن، شنوا
۲۵۶- مزد، نادم- نماز، دامن، نامزد، زمان
۲۵۷- مال، سلام، سالم، اسلام، الماس، اسم
۲۵۸- ننگ، رینگ، نگین، رنگین، نیرنگ، ریگ
۲۵۹- اکو، پاکت، تاپو- تکاپو، کاپوت، پوک
۲۶۰-ریا، آریا، انار- یاران، ایران، یار
۲۶۱- رخت، خیار- تایر- تاخیر، تاریخ، خیر
۲۶۲- زین، سینه، نسیه، زیره، سرنیزه، نیزه
۲۶۳- مسح، حاتم، حتما، مساحت، تمساح، حسام
۲۶۴- اتم، مادی- آیتم، امید، مادیات، آیات
۲۶۵- بنا، انبر، ابان، باران، انبار- انار
۲۶۶- جان، نان، اسفنج، فنجان، فسنجان، نجف
۲۶۷- نگاه، انبه، گناه، بانگ، بنگاه، آهنگ
۲۶۸- تیرک، تحرک، حرکت، کتری، تحریک، حیرت
۲۶۹- صوت، تصور- وصیت، تصویر، صورتی، صورت
۲۷۰- لبو، مال، وام، بام، آلبوم، بوم، مبل
۲۷۱- اتش، ترش، شتر، تراش، تار، رشت، ارتش
۲۷۲- بچه، تره، چرب، چتر، تربچه، ترب، تبر
۲۷۳- گرم، رسم، مرگ، خرس، خرمگس، مگس، سرخ
۲۷۴- رمق، برق، مهر، قبر- مقبره، رقم، قهر
۲۷۵- کاه، آهک، هوا، کاهو، آهو، کوه، کاوه
۲۷۶- پاس، آسیا، سینا، پایان، سایپا، یاس
۲۷۷- وان، ران، نور- نوار- رنو، ناو، روان
۲۷۸- درون، نادر- روان، دوران، اروند، نوار
۲۷۹- ساز، گرز- راز- گراز- زاگرس، ارز، گاز
۲۸۰- افق، ناف، خان، نفاق، خفقان، فاق، نفخ
۲۸۱- دکه، شهر- درک، شهرک، درشکه، شکر- کره
۲۸۲- بدن، برد- برند، بندر- درب، بند، نبرد
۲۸۳- زیر، زجر، زری، زرین، زنجیر، ریز- جیر
۲۸۴- زود، موز- زوج، مجوز، مزدوج، دوز، موج
۲۸۵- کوه، هوش، کشو- شکوه، شکوفه، کشف، کفش
۲۸۶- بتون، نوبت، تناوب، باتون، بوتان، نبات
۲۸۷- کتان، ساکن، ساکت، استان، استکان، تانک
۲۸۸- تانک، کتان، تانکر، کنترل، کلانتر، کارت
۲۸۹- تنگ، گشت، ناگت، نشات، انگشت، نشت، تنش
۲۹۰- قوا، افق، توقف، تقوا- توافق، فوت، وقت
۲۹۱- محو- محک، موکت، حکمت، حکومت، حکم، موت
۲۹۲- دیس، دیه، هیس، دسته، تهیدست، تست، تهی
۲۹۳- شال، کال، تلاش، کاشت، شکلات، تشک، آتش
۲۹۴- ریل، فیل، لیتر، رتیل، فیلتر، تیر، لیف
۲۹۵- مرز، رمز، مزار، امیر، میرزا، میز، رزم
۲۹۶- تیر، تبر- تایر، ربات، باتری، ترب، تاب
۲۹۷- اختر، افرا، آخرت، خرافات، افتخار، فاخر
۲۹۸- تیم، رحم، حرمت، حریم، تحریم، حرم، رحمت
۲۹۹- آجر، برج، باج، جواب، آبرو، جارو، جوراب
۳۰۰- حنا، حیا، حوا، نوح، حاوی، نواحی، حیوان
۳۰۱- وزن، وام، موز، زانو، زمان، نماز، آزمون
۳۰۲- ترک، گره، ریه، تیره، تکیه، ترکیه، کتری
۳۰۳- زود، دوز، دوش، یزد، شهید، شیوه، دوشیزه
۳۰۴- وال، گلو، گاو، انگل، واگن، گالن، النگو
۳۰۵- چاه، چاپ، پره، چاره، چهار، پارچ، پارچه
۳۰۶- قاب، لقب، قلب، قالب، قالی، قلاب، بقالی
۳۰۷- لنت، نفت، ولت، تلفن، فلوت، توکل، تفلون
۳۰۸- قلم، ماچ، چاق، چلاق، چماق، قلچماق
۳۰۹- کوه، کشو، هوش، کاوه، کاهو، شکوه، هواکش
۳۱۰- فاز، زره، زهر، رفاه، هزار، زهرا، زرافه
۳۱۱- موش، مهر، شهر، شوهر، رشوه، شوره، مشهور
۳۱۲- سفت، سفر، فارس، فرات، راست، افسر، سفارت
۳۱۳- سیم، رسم، مسیر، سمور، موسی، مرسی، موسیر
۳۱۴- سیر، سفر، فارس، افسر، سفیر، ساری، فارسی
۳۱۵- گوش، گاو، گشت، شتاب، آشوب، گوشت، آبگوشت
۳۱۶- مهم، مکه، حکم، حاکم، محکم، حمام، محاکمه
۳۱۷- چاپ، چاه، تپه، پناه، تنها، چانه، تپانچه
۳۱۸- طاق، عطا، قطع، قاطع، طاقت، قطعات، تقاطع
۳۱۹- هار، ریه، سایر، سایه، سیاه، هراس، سیاره
۳۲۰- آتی، یاس، سست، سایت، ایست، تاسیس، سیاست
۳۲۱- ریه، دیر، دیه، دریا، دایه، دهیار، دایره
۳۲۲- لیر، تهی، لیته، هیتر، تیله، تیره، هیتلر
۳۲۳- رنگ، برگ، بانگ، نگار، گران، انبر، آبرنگ
۳۲۴- آجر، جان، ناجی، نجار، جاری، آرنج، انجیر
۳۲۵- ترک، تیر، برکت، کتری، کبیر، تبریک
۳۲۶- کاج، کنج، ساق، جناق، ساکن، سنجاق، سنجاقک
۳۲۷- وزن، نوه، زینب، بیوه، نیزه، وزنه، بوزینه
۳۲۸- میز، زین، نسیم، زمین، مرسی، مسیر، سرزمین
۳۲۹- سنگ، هنر، سرنگ، سنگر، نرگس، گرسنه، سرهنگ
۳۳۰- قطب، قاب، طناب، باطن، نقاب، منطق، قطب نما
۳۳۱- ضبط، نبض، طناب، ضابط، باطن، آبان، انضباط
۳۳۲- کره، تکه، ترکه، اراک، هرات، کارت، کاراته
۳۳۳- سیل، سیب، سبیل، آسیب، لباس، ابلیس، سیلاب
۳۳۴- روز، زور، روزه، وزیر، زیره، فوری، فیروزه
۳۳۵- روی، ریشه، یورش، شوهر، شیوه، شهریور
۳۳۶- شرق، شرم، رقم، قمر، مقر، قشم، مشق، مشرق
۳۳۷- شخم، موش، خام، خشم، اخم، خوش، شاخ، خاموش
۳۳۸- پلک، پاک، پیک، پلاک، پلکان، پیکان، پلیکان
۳۳۹- سوت، ستون، نترس، تونس، تنور، وسترن، سنتور
۳۴۰- فوت، فال، تاول، بافت، فلوت، تابلو، فوتبال
۳۴۱- خیر، خیار، رویا، یاور، آوار، خاور، خاویار
۳۴۲- ریه، پینه، پنیر، پاره، پناه، آینه، پیراهن
۳۴۳- رشد، کرد، دکه، دره، کدر، کره، شهرک، درشکه
۳۴۴- سیب، نسیه، سبزی، سبزه، سینه، نبیسه، سبزینه
۳۴۵- کاف، فال، الف، فلک، کسف، لاف، سفال، فلاسک
۳۴۶- عمر، عمو، عرف، موز، عفو، رفع، معرف، معروف
۳۴۷- هتل، تلخ، لخت، تله، هشت، شته، لخته، شلخته
۳۴۸- یکتا، کتری، کاری، کارت، تایر، کتیرا، تاریک
۳۴۹- سوت، توپ، تپه، سوپ، هوس، پسته، پوست، پوسته
۳۵۰- ماهی، بومی، بیوه، میوه، بیمه، بامیه، آبمیوه
۳۵۱- ساس، سمور، سوار، راسو، سماور، سمسار، سوسمار
۳۵۲- خیر، چین، نرخ، خبر، چرخ، چرب، چربی، خبرچین
۳۵۳- شهر، خشم، مهر ، شرم، شخم، شمر، شرخر، خرمشهر
۳۵۴- رفع، عفت، فرات، عارف، تعارف، ارتفاع، اعتراف
۳۵۵- زیپ، چاپ، چاه، پیچ، چای، هیچ، پیاز، پیازچه
۳۵۶- رنگ، فنر، نگر، فنگ، نفر، فرنی، رینگ، فرنگی
۳۵۷- کشو، اشک، آلو، لاک، وال، کاوش، لواش، لواشک
۳۵۸- خار، خاک، کاخ، خوک، آخر، کاور، خاور، خوراک
۳۵۹- بور، بوت، تور، بکر، کتب، تکبر، برکت، کبوتر
۳۶۰- بوس، اسب، سکو، باک، سبک، واکس، کاسب، کابوس
۳۶۱- دوم، نوش، شوم، دوش، موش، دشمن، شنود، دمنوش
۳۶۲- بنا، نجس، جنب، جنس، باج، جانب، جناب، سنجاب
۳۶۳- پری، سپر، پسر، سیر، پیر، ساری، اسیر، پاریس
۳۶۴- وقت، قوی، قوت، تقی، قوا، تقوا، قاتی، یاقوت
۳۶۵- قوت، قوا، اتو، تپق، وقت، تقوا، فاپو، پاتوق
۳۶۶- دست، بدن، بند، سبد، تند، داس، نبات، دبستان
۳۶۷- لوح، خال، شاخ، حال، خوش، لواش، حلوا، خوشحال
۳۶۸- اسب، سرب، بار، برس، سبز، سراب، بازرس، سرباز
۳۶۹- گود، گند، دفن، نود، سود، نفس، سوگند، گوسفند
۳۷۰- خیر، خبر، خار، آخر، بخار، خراب، خیار، بخاری
۳۷۱- شنا، آهن، نان، ننه، نهان، شانه، نشان، نشانه
۳۷۲- تست، توت، سرور، ترور، روسری، توریست، تروریست
۳۷۳- لاشه، لواش، شیوه، ویلا، الویه، هیولا، شوالیه
۳۷۴- مار، نما، آرم، منع، عمان، مانع، رمان، عمران
۳۷۵- اصل، خال، اهل، خاص، خاله، خالص، خلاص، خلاصه
۳۷۶- لات، تلف، کلت، آفت، کتف، کلفت، فلاکت، کفالت
۳۷۷- منبر، مربا، انبه، بهمن، انبر، مهربان، برنامه
۳۷۸- آرا، آوا، آور، روا، پارو، آوار، پاور، اروپا
۳۷۹- نور، تور، ترس، سوت، تنور، تونس، ستون، سنتور
۳۸۰- خوش، مزه، شوخ، خزه، زخم، خوشه، موزه، خوشمزه
۳۸۱- داد، مداد، آباد، داماد، امداد، بادام، بامداد
۳۸۲- میز، شیار، مزار، شیراز، میرزا، آمرزش، رزمایش
۳۸۳- لگن، گاو، لنگ، گلو، واگن، انگل، الگو، النگو
۳۸۴- سرم، سوم، ورم، رسم، مرسی، مسری، مسیر، موسیر
۳۸۵- لیف، فال، الف، لاف، فایل، فیلم، مایل، فامیل
۳۸۶- تار، کتف، فکر، آفت، کفتر، راکت، کارت، کفتار
۳۸۷- خام، اخم، خال، ملخ، خاور، خرما، مورخ، خرمالو
۳۸۸- خرم، خرد، مدد، درد، مردد، مخدر، خرمن، خردمند
۳۸۹- فنر، ریل، لیف، فیل، فوری، فرنی، نیرو، نیلوفر
۳۹۰- کفن، سکه، فکس، نفس، کافه، کاسه، ساکن، نسکافه
۳۹۱- چاه، مکه، چمن، نمک، چکمه، چانه، نامه، کمانچه
۳۹۲- سرب، ساز، سبز، برس، سراب، بارز، سرباز، بازرس
۳۹۳- اره، نهر، رهن، هنر، تنها، انتر، ترانه، تهران
۳۹۴- کما، کلم، ملک، کامل، کمال، کلام، مالک، املاک
۳۹۵- ریگ، گلو، لیگ، گوی، گرو، یورو، گوریل، ویرگول
۳۹۶- تور، زور، روز، اتو، آرزو، تراز، وزارت، ترازو
۳۹۷- دهم، مزد، مزه، ماده، مزدا، مهاد، زاده، همزاد
۳۹۸- گنج، جنگ، هند، دنج، گنده، نهنگ، گنجه، جنگنده
۳۹۹- حنا، حبه، نصب، صبح، صاحب، انبه، صحنه، صبحانه
۴۰۰- کار، ترک، تار، کنار، تانک، کارت، کتان، تانکر
۴۰۱- سکه، لکه، کال، کلاه، کاسه، هلاک، کلاس، اسکله
۴۰۲- قاب، ساق، قسم، ساقه، سهام، ماسه، سماق، مسابقه
۴۰۳- قله، ماه، قلم، قلمه، مهال، مقاله، ملاقه
۴۰۴- گود، دیگ، گوی، گونه، نوید، گیوه، گونی، گوینده
۴۰۵- دور، رود، اردو، دارو، لودر، داور، دلار، دلاور
۴۰۶- کرج، کاج، کنج، رنج، نجار، آرنج، نارنج، نارنجک
۴۰۷- اتو، تور، سوت، راسو، سوار، راست، اورست، روستا
۴۰۸- نوش، موش، نوه، میهن، منشی، میوه، شیوه، شومینه
۴۰۹- کمد، کند، نمک، نادم، کمان، دکان، دامن، نمکدان
۴۱۰- مژه، پدر، رژه، پرده، درهم، مژده، هردم، پژمرده
۴۱۱- مهر، جام، مجرا، ماهر، اهرم، مجار، جامه، مهاجر
۴۱۲- پند، خون، وزن، پونز، نخود، دوزخ، پوند، پوزخند
۴۱۳- وام، سرم، راسو، سمور، رسوا، امور، سرما، سماور
۴۱۴- گیس، سگا، گیرا، اسیر، ساری، گاری، گریس، سیگار
۴۱۵- گنج، جنگ، گیج، جنین، نگین، گنجه، نهنگ، گنجینه
۴۱۶- نیم، ولی، یمن، مینی، مینو، نیلو، لیمو، میلیون
۴۱۷- میز، میش، ماش، شام، ایام، اشیا، مزایا، آزمایش
۴۱۸- رنج، جان، جارو، نجار، نوار، روان، جوان، جانور
۴۱۹- گسل، لوس، گلو، الگو، سوله، سوال، ساوه، گوساله
۴۲۰- ساز، مات، متن، زمان، ماست، نماز، تماس، زمستان
۴۲۱- بدن، بند، نرده، رنده، برده، نبرد، بندر، برنده
۴۲۲- گره، رنگ، سنگ، سنگر، سرنگ، نرگس، سرهنگ، گرسنه
۴۲۳- داد، دانا، آسان، استاد، آستان، داستان، دادستان
۴۲۴- مهر، اخم، خام، خمره، خرما، پاره، خامه، خمپاره
۴۲۵- بز، انگ، ارگ، بانگ، نگار، گران، بناگر، آبرنگ
۴۲۶- فال، فضل، فضا، لاف، فاضل، بالا، الفبا، فاضلاب
۴۲۷- آهو، گره، گوهر، هوار، گروه، هورا، گواه، گهواره
۴۲۸- نرم، درس، نمد، مرد، دسر، سرد، رسم، سند، سمندر
۴۲۹- درس، پسر، دیس، پدر، سرد، سپر، دسر، دیر، پردیس
۴۳۰- ملک، کلم، مبل، کابل، کلام، کامل، کمیاب، کلمبیا
۴۳۱- شاه، کاه، کشک، شکاک، کاهش، اکشن، اشکنه، کهکشان
۴۳۲- باج، قاب، اجاق، آبان، جناق، جناب، نقاب، باجناق
۴۳۳- روی، صوت، وصیت، صورت، توری، تصور، تصویر، صورتی
۴۳۴- سکو، کتک، کوک، کوکا، واکس، سکوت، کاسکت، کاکتوس
۴۳۵- سیل، بیل، لابی، لباس، سیبل، سیبیل، سیلاب، ابلیس
۴۳۶- بچه، چاه، چرب، بهار، چهار، آچار، ارابه، چابهار
۴۳۷- باک، سبک، لباس، کاسب، کالا، کابل، کلاس، کالباس
۴۳۸- هند، دین، دانه، دهان، آینه، دنیا، آینده، ناهید
۴۳۹- متن، یتیم، مانتو، تومان، امنیت، ویتامین، ویتنام
۴۴۰- دین، آدم، دامن، دنیا، نماد، امید، دینام، میدان
۴۴۱- چرم، چمن، چنار، زمان، نماز، ارزن، مزار، چمنزار
۴۴۲- قصد، صدا، دقت، صادق، اتاق، تقاص، صداقت، اقتصاد
۴۴۳- آتش، شاد، دهات، شاهد، شهدا، اشهد، شهادت، هشتاد
۴۴۴- سطل، تیم، ملت، ملیت، طلسم، لیست، تسلیم، مستطیل
۴۴۵- شیب، کیش، بیشه، کینه، شبکه، بشکه، شنبه، یکشنبه
۴۴۶- تند، سند، داس، دست، دانا، استاد، استان، داستان
۴۴۷- رهن، ریه، رای، هنر، انار، ناهار، رایانه، یارانه
۴۴۸- آرش، ارگ، شاکر، شرکا، اراک، شکار، آشکار، کارگشا
۴۴۹- شور، پیر، پویش، پیرو، پیشرو، شیپور، پریوش
۴۵۰- شهر، شوره، شرور، ریشه، شیره، رشوه، شوهر، شهریور
۴۵۱- نور، بانو، نوار، روان، ابرو، انبر، روبان، بوران
۴۵۲- کور، گوش، شورا، روکش، شکار، کشور، گوارش، کاوشگر
۴۵۳- تنگ، گاری، ایران، گیتار، گرانیت، رایگان، گارانتی
۴۵۴- شنا، سنا، آسان، نشان، شانس، آشنا، انسان، ناشناس
۴۵۵- سنا، مسن، نسیم، ایمن، مینا، یاسمن، سیمان، سینما
۴۵۶- ماش، شکر، شکم، مشک، کمر، کرم، شام، شکار، مراکش
۴۵۷- مار، ماش، ورم، موش، شوم، امر، شمار، شورا، مشاور
۴۵۸- میز، زین، نیاز، زمین، زیان، میزان، ایمان، زایمان
۴۵۹- دین، دیگ، پند، پوند، گونی، پیوند، دوپینگ، پودینگ
۴۶۰- عدل، علت، عادت، عادل، ادعا، عدالت، تعادل، اعتدال
۴۶۱- نفس، مونس، موسی، نسیم، سمنو، منفی، سیفون، سمفونی
۴۶۲- خوک، یاور، خاور، رویا، کویر، خیار، خوراک، خوراکی
۴۶۳- گنگ، گرگ، نگار، گران، واگن، انگور، گرگان، گروگان
۴۶۴- گاز، گدا، آزاد، آگاه، زاهد، آزاده، گدازه، زادگاه
۴۶۵- زیپ، پیر، روز، پرز، پری، زور، وزیر، پرویز، پیروز
۴۶۶- دبی، مشک، شکم، کمد، کیش، شیب، مشکی، میبد، بیدمشک
۴۶۷- پرس، سپر، پسر، پاس، سوا، پروا، پارس، پارو، پاسور
۴۶۸- فیل، سطل، لیف، لطف، طفل، نفس، فسیل، لطیف، فلسطین
۴۶۹- نهنگ، انبه، گناه، بانگ، آهنگ، نگاه، بنگاه، نگهبان
۴۷۰- قاب، قالی، بالا، قلاب، قالب، قلابی، بقالی، باقالی
۴۷۱- نبات، نوبت، وانت، آبان، توان، بانو، توانا، اتوبان
۴۷۲- هدف، هار، ،فرار، اردو، فردا، فروهر، راهرو، فراورده
۴۷۳- لال، لاله، هلال، لیلا، گیاه، گلایل، گلایه، گالیله
۴۷۴- فراز، زارع، عارف، رعنا، نزاع، فرناز، فرزان، زعفران
۴۷۵- قیف، فیر، فرق، فقر، افق، رفیق، فراق، فقیر، آفریقا
۴۷۶- گیس، ریگ، جگر، گره، گیج، گیره، جیره، گریه، سرگیجه
۴۷۷- تند، تمدن، یتیم، امید، دایی، امنیت، میدان، دینامیت
۴۷۸- اتو، وات، اوت، سنت، ساتن، وانت، سونا، توان، ستوان
۴۷۹- سوت، سوار، راسو، راست، استوا، اوستا، روستا، استوار
۴۸۰- گاو، گوی، موش، گام، گوش، گوشی، میگو، گویش، گاومیش
۴۸۱- تیر، توت، ترسو، ترور، سوتی، روسری، توریست، تروریست
۴۸۲- نقی، نان، نوین، نانو، یونان، قانون، قوانین، قانونی
۴۸۳- لنز، جیب، لیز، لنج، لجن، زین، نجیب، زنبیل، زنجبیل
۴۸۴- طبل، طول، طلب، طلا، باطل، طالب، بلوط، بودا، داوطلب
۴۸۵- سخت، سرخ، خرس، رخت، ساکت، ساخت، سرخک، کارت، خاکستر
۴۸۶- متن، وانت، توان، تومان، مانتو، امنیت، تامین، ویتنام
۴۸۷- قله، اهل، قمه، قلم، لقمه، ماله، قلمه، ملاقه، مقاله
۴۸۸- رضا، تار، عار، آرا، عرض، تعرض، اعضا، تعارض، اعتراض
۴۸۹- تاس، نیت، سنت، سینا، ایست، سایت، ساتن، تنیس، آستین
۴۹۰- لال، بالا، بلال، لیلا، ویلا، لوبیا، آلبالو، والیبال
۴۹۱- تکه، چکه، چاه، بچه، تابه، چابک، کتاب، تباه، کتابچه
۴۹۲- پیک، کاشی، شریک، پیکر، شاکی، شاپرک، پیرایش، پیراشکی
۴۹۳- راز، تار، زور، روز، وزرا، تراز، آرزو، ترازو، وزارت
۴۹۴- دوز، زود، زوج، جادو، جواز، آزاد، آواز، جواد، ازدواج
۴۹۵- سوت، کوک، سکو، کتک، سکوت، واکس، ساکت، کاسکت، کاکتوس
۴۹۶- نفس، فنر، سفر، سفره، رفاه، افسر، فارس، هراس، فرانسه
۴۹۷- لنگ، لگن، گلو، گاو، الگو، واگن، انگل، النگو، آنگولا
۴۹۸- دکه، شته، تشک، دشت، کاشت، شاهد، دهات، شهادت، آتشکده
۴۹۹- گود، پند، دیگ، گوی، پوند، گونی، نوید، پیوند، دوپینگ
۵۰۰- شیب، شام، بیم، بشر، امشب، مربا، مربی، بیمار، ابریشم
۵۰۱- لال، لاک، کال، الک، زلال، الکل، کالا، کزاز، زالزالک
۵۰۲- قصه، نقد، قصد، قند، قوچ، نوچه، صدقه، صندوق، صندوقچه
۵۰۳- جهش، پنج، جشن، پشه، پنجه، جنبش، پنبه، شنبه، پنجشنبه
۵۰۴- سالم، سالن، سلام، نسیم، سیمان، سینما، سلیمان، سلمانی
۵۰۵- بند، گلو، بدن، لگد، گود، گنبد، بلند، گلوبند، بلندگو
۵۰۶- فکر، ریگ، کفر، کیف، کافی، کافر، گاری، کفگیر، گرافیک
۵۰۷- مرد، مار، رمان، مادر، نادم، نادر، مدار، دامن، درمان
۵۰۸- اسب، تست، آبان، استان، تابان، باستان، انتساب، تابستان
۵۰۹- هلو، دهل، هدف، فال، لوده، هالو، فولاد، آلوده، فالوده
۵۱۰- دیس، سود، سند، سودا، نوید، سویا، اسید، دیوان، ادیسون
۵۱۱- غرب، باغ، غار، غوره، ابرو، غبار، غروب، روباه، آبغوره
۵۱۲- فرش، پیش، شرف، ترشی، تفرش، شریف، پشتی، تشریف، پیشرفت
۵۱۳-هوس، طوس، سطر، سوره، طاهر، سوار، راسو، ساطور، اسطوره
۵۱۴- گام، نذر، ذره، ذهن، آذر، گمان، گمراه، مناره، گذرنامه
۵۱۵- نشت، شته، نشات، نشست، شانس، تشنه، شانه، تنها، نشاسته
۵۱۶- ساز، وزن، سبز، بازو، زانو، سوزن، زبان، بانو، سوزنبان
۵۱۷- سبک، سیب، بوس، سکوت، کویت، بیست، بوکس، بوتیک، بیسکویت
۵۱۸- چین، چای، چادر، چنار، دریا، نادر، دنیا، دینار، دارچین
۵۱۹- نقل، آبان، بالا، نقال، قالب، بالن، نقاب، قلاب، انقلاب
۵۲۰- سوت، نشت، ستون، تونس، نشست، روشن، تنور، سنتور، سرنوشت
۵۲۱- عمه، ماهی، مایع، میهن، نامه، عمان، مانع، معنا، معاینه
۵۲۲- سفر، رفاه، افسر، ساده، سرفه، فاسد، فارس، سفره، افسرده
۵۲۳- چین، بدل، دلیر، دبیر، چرند، چربی، بلند، دلبر، بلدرچین
۵۲۴- شعر، عرش، شروع، شعار، آوار، شاعر، شعور، اعشار، عاشورا
۵۲۵- مرغ، غیر، مدار، مرید، یغما، دماغ، مدیر، دریغ، مرغداری
۵۲۶- رمز، مزه، زره، رزم، زهر، عمه، هرمز، عمره، مرزه، مزرعه
۵۲۷- بست، دست، دسر، سبد، سرب، سرد، درست، بدتر، بستر، دربست
۵۲۸- خنگ، نرخ، خبر، بانگ، خراب، بخار، ابرنگ، رگبار، خبرنگار
۵۲۹- شته، هشت، تباه، شهاب، شتاب، بهشت، اشتها، شباهت، اشتباه
۵۳۰- سنگ، گسل، گیس، سالن، انگل، سنگال، گیلاس، گیلان، انگلیس
۵۳۱- سحر، حبس، ابدا، آباد، سراب، ساحر، حساب، سرداب، حسابدار
۵۳۲- خون، تپه، تنها، پونه، پناه، خانه، پخته، خاتون، توپخانه
۵۳۳- گاو، لگد، گدا، گلو، گود، گول، الگو، دولا، والد، گودال
۵۳۴- مبل، لبو، ویلا، بومی، لیمو، مایل، لوبیا، آلبوم، موبایل
۵۳۵- کیا، یاس، کسل، لاک، سیل، یال، کلاس، سیکل، اسکی، کلیسا
۵۳۶- نوش، بانو، انبه، شانه، آشوب، شنبه، شهاب، باهوش، نوشابه
۵۳۷- گرد، درد، درنگ، گنبد، نبرد، گردن، بندر، دربند، گردنبند
۵۳۸- نوک، کند، تانک، دکان، کتان، کندو، کادو، کودتا، تکواندو
۵۳۹- خدا، خون، دانا، هاون، خانه، خنده، نخود، ناخدا، خانواده
۵۴۰- کمر، مار، کرم، نرم، نمک، کار، کنار، کمان، رمان، کرمان
۵۴۱- آتش، تشک، کیش، کشت، شیک، کاشی، شاکی، کاشت، کشتی، شکایت
۵۴۲- یکان، مکان، امین، کیان، مینا، کمین، کمیک، کمانک، مکانیک
۵۴۳- رکاب، مکتب، ربات، تمبر، برکت، کتاب، مرکب، مبارک، مرکبات
۵۴۴- بوق، قول، قوا، قاب، قلب، لقب، قالب، قلاب، بالا، باقلوا
۵۴۵- دقت، دارت، قرار، قدرت، برتر، بردار، برادر، دربار، رقابت
۵۴۶- دست، سوت، شوت، سخت، تخس، خشت، سوخت، دوست، دوخت، دستخوش
۵۴۷- فنر، یاور، فرنی، رویا، نیرو، فوری، ویران، روانی، فناوری
۵۴۸- دوش، هدف، شوفر، دشنه، فروش، روشن، درفش، شهروند، فروشنده
۵۴۹- بنا، وان، ناو، وبا، یون، بانو، بیان، نایب، یابو، بینوا
۵۵۰- رنج، ناجی، آرنج، جاری، نجار، جنین، انجیر، نارنج، نارنجی
۵۵۱- پکن، پنیر، گاری، گران، پارک، پیکر، نگار، پیکان، پارکینگ
۵۵۲- مهو، ماه، ضمه، عمو، عمه، هضم، موضع، واضع، عوام، معاوضه
۵۵۳- شوره، ریشه، رشوه، شیره، شیوه، شیار، شوهر، هاشور، هوشیار
۵۵۴- خمر، تخم، خام، اخم، ختم، خمار، تارخ، خرما، خاتم، مختار
۵۵۵- شتر، رشت، بشر، شهر، ترش، شهرت، رشته، شربت، بهشت، برشته
۵۵۶- اسب، سکو، سبک، اکو، بوس، بوکس، کاسب، واکس، کوبا، کابوس
۵۵۷- فکر، کفر، مکرر، کفار، کافر، فرار، امرار، افکار، کار، کارفرما
۵۵۸- بشر، امیر، مربی، شیار، مربا، امشب، بیمار، مباشر، ابریشم
۵۵۹- سالم، املت، ماست، مدال، تامل، ستاد، سلام، سلامت، دستمال
۵۶۰- بام، ایه، بیم، همی، بیمه، مایه، ماهی، مهیا، مهیب، بامیه
۵۶۱- مات، عام، جام، عاج، جمع، تاج، تجمع، جامع، جماعت، اجتماع
۵۶۲- ملت، ماست، ملات، املت، تماس، سلامت، اسلام، الماس، التماس
۵۶۳- پشه، شهره، شیره، ریشه، پینه، پنیر، شهریه، نشریه، هنرپیشه
۵۶۴- هوا، جور، جار، جاه، جوار، وراج، جوهر، رواج، جارو، جواهر
۵۶۵- قوم، قلم، نقل، بوق، مبل، قول، قلمو، قبول، منقل، بوقلمون
۵۶۶- رضا، فضا، فرود، فردا، اردن، دوران، اروند، فوران، فضانورد
۵۶۷- خشک، بخش، شاخ، خبر، بشر، رکاب، خراب، خشاب، بخار، خشکبار
۵۶۸- شرف، فرش، فنر، نفس، سنگ، فشنگ، نرگس، سرنگ، سنگر، سنگفرش
۵۶۹- اسکی، واکس، ماسک، موسی، سویا، مسکو، مسواک، مساوی، اسکیمو
۵۷۰- وزن، بازو، زانو، زبان، بودا، بانو، نوزاد، بادبزن، بندباز
۵۷۱- گود، گاو، جگر، گرد، گدا، جواد، جادو، جارو، گردو، جادوگر
۵۷۲- قاب، ناب، آقا، جنب، بقا، نقاب، اجاق، ناجا، جانب، باجناق
۵۷۳- چای، چربی، چادر، دبیر، آچار، ایراد، بیدار، آبادی، آبدارچی
۵۷۴- ترب، بیک، بیت، تبر، برکت، کبیر، کبری، کتبی، تبریک، کبریت
۵۷۵- پلک، ملک، پیک، کلم، کلام، کامل، لامپ، پیام، پلاک، المپیک
۵۷۶- کرج، جوک، جوش، کاج، شکار، شورا، کشور، جارو، روکش، جوشکار
۵۷۷- زود، دوز، زنده، وزنه، نوزاد، اندوه، زندان، نوزده، نوازنده
۵۷۸- گوش، شوهر، گوهر، گوشه، گروه، شاهرگ، گوارش، هاشور، گوشواره
۵۷۹- ماچ، چرم، پیچ، چاپ، پارچ، پرچم، امیر، پیام، آمپر، مارپیچ
۵۸۰- بدل، لگد، گرد، گدا، برگ، گلاب، دلبر، دلار، گرداب، بالگرد
۵۸۱- سمنو، مونس، نسیم، موسی، سویا، سیمان، ناموس، سینما، سونامی
۵۸۲- کمر، نمک، کار، مارک، کمان، مکار، کران، کنار، رمان، کرمان
۵۸۳- لنز، زنگ، گلو، وزن، وزنه، گزنه، گونه، لوزه، گوزن، زنگوله
۵۸۴- سبک، سرب، سکو، برس، بوس، بورس، بوکس، رسوب، سرکوب، بوکسور
۵۸۵- نقص، نقد، قند، قصه، قوه، قوچ، نوچه، صدقه، صندوق، صندوقچه
۵۸۶-دوش، رشید، ارشد، شیدا، رادیو، دشوار، درویش، داریوش
۵۸۷- ماهی، بیمه، تباه، بیات، تابه، بامیه، مهتاب، اهمیت، مهتابی
۵۸۸- ختم، اخم، خدا، خام، سخت، خدمت، خادم، ساخت، استاد، استخدام
۵۸۹- شال، تشک، پتک، پلک، پاکت، تلاش، کاشت، پلاک، شکلات، لاکپشت
۵۹۰- پنج، جشن، نبش، جهش، جنبه، پنجه، شنبه، پنبه، جنبش، پنج شنبه
۵۹۱- نجف، نجس، جنس، سنج، فنج، ناجا، آسان، اسفنج، اجناس، اسفناج
۵۹۲- سیم، تیم، میت، تقی، تیمم، قسمت، مقیم، قیمت، تقسیم، مستقیم
۵۹۳- هما، لکه، کله، هلاک، کمال، کلمه، مکمل، مالک، ملکه، مکالمه
۵۹۴- چکش، کیش، چای، کاچی، شیار، کاشی، شریک، شکار، شاکی، شکارچی
۵۹۵- جشن، شاد، دوش، جوش، دانش، جوان، جادو، جواد، وجدان، دانشجو
۵۹۶- آرام، نمره، نامه، انار، آرمان، ناهار، مناره، اهرام، راهنما
۵۹۷- گرم، مگس، گیس، مرگ، ریگ، گریم، مرسی، مسیر، سرگرمی، گرمسیر
۵۹۸- حبس، سبد، سحر، حدس، سراب، آباد، حساب، ساحر، آدرس، حسابدار
۵۹۹- خشت، رخت، شاخ، رخش، آخرت، ارتش، خراش، تراش، پرخاش، خارپشت
۶۰۰- گدا، هاد، ادا، گاز، زده، آگاه، اهدا، گدازه، آزاده، زادگاه
۶۰۱- رطب،طلب، طلا، طبل، رکاب، باطل، رباط، کابل، کربلا، طلبکار
۶۰۲- مادر، دوام، اردن، مدار، درمان، دوران، مانور، اروند، نمودار
۶۰۳- پسر، توپ، سوپ، روس، پوست، پرتو، توپر، پوستر، پتروس، پرستو
۶۰۴- گام، برگ، مرگ، گرم، بهار، گربه، گرما، مربا، بهرام، گرمابه
۶۰۵- پول، سال، پلو، پوچ، چلو، سوال، چپول، چالوس، چپاول، چاپلوس
۶۰۶- سرم، سیب، سرب، برس، مسیر، مسری، مرسی، مربی، بررسی، سرمربی
۶۰۷- تاس، سرخ، تخس، تراس، آخرت، ساخت، اختر، راست، خسارت، استخر
۶۰۸- فدا، هوا، هود، هدف، وفا، دولا، هالو، فولاد، آلوده، فالوده
۶۰۹- شاخ، رخش، خیر، شیخ، آریا، خراش، شیار، خیار، آرایش، خشایار
۶۱۰- غار، راه، باغ، غرب ،وهاب، غوره، غروب، غبار، روباه، آبغوره
۶۱۱- کفر، کیف، فکر، کتف، کافی، کافر، کتری، کتیرا، تاریک، ترافیک
۶۱۲- پهن، خان، چاپ، چاه، خانه، پناه، پاچه، چانه، چاخان، چاپخانه
۶۱۳- باک، نیک، نبات، کتان، کتاب، تنبک، بانک، بیات، تانک، کابینت
۶۱۴- هند، دین، دنیا، دانه، آینه، هادی، دایه، ایده، ناهید، آینده
۶۱۵- اهل، لمس، اسم، ماله، مهسا، ماسه، ملوس، سوله، لامسه، ماسوله
۶۱۶- خرد، رود، هدر، خرده، روده، چرخه، دوره، خوره، خورده، دوچرخه
۶۱۷- دیو، دیر، داور، یاور، رویا، دریا، دارو، اردو، رادیو، دیوار
۶۱۸- زرد، درز، زهرا، ارشد، زاهد، دراز، شاهد، هزار، ارزش، شهرزاد
۶۱۹- سند، دیس، سود، چین، چای، سواد، سویا، دیوان، سودان، ساندویچ
۶۲۰- درب، ننگ، برد، برگ، گردن، درنگ، بندر، گنبد، دربند، گردنبند
۶۲۱- خال، ملخ، روال، خاور، امور، مولا، اخمو، خالو، مورخ، خرمالو
۶۲۲- عشق، نقش، نعش، آشنا، عاشق، نقاش، نقشه، اشعه، قانع، عاشقانه
۶۲۳- همت، ترم، مته، ظهر، همتا، ظاهر، مظهر، تظاهر، مهارت، متظاهر
۶۲۴- جدا، درج، رواج، وارد، وراج، اردو، واجد، گارد، گردو، جادوگر
۶۲۵- بال، طول، دولا، بلوا، والد، طالب، باطل، دوبل، بلوط، داوطلب
۶۲۶- دست، دیس، ترد، ساری، دارت، درست، اسید، اسیر، تدریس، دستیار
۶۲۷- هند، آیه، یاد، دیو، دین، دهان، دیوان، اندوه، ادویه، دیوانه
۶۲۸- زور، سری، روز، وزن، زرین، سوزن، سینی، زیرین، رویین، زیرنویس
۶۲۹- سوت، تورم، رستم، سرمه، سوره، مترو، همسر، سمور، تسمه، سورتمه
۶۳۰- گمان، آرام، مدارا، نامرد، ارگان، آرمان، درمان، اندام، نامدار
۶۳۱- وان، اتو، وات، اوت، توان، وانت، ژتون، توانا، تاوان، آوانتاژ ( اگر این مرحله واستون مشکل داره بازیتون رو آپدیت کنین )
۶۳۲- قاب، قتل، بالا، قلاب، قالب، اتاق، تقلب، قاتل، تالاب، باتلاق
۶۳۳- سوپ، پشم، پارو، پرسش، سرما، سمور، پارس، شامپو، سماور، مشاور
۶۳۴- کره، کبد، دکه، باده، رکاب، برکه، برده، کهربا، کباده، بدهکار
۶۳۵- رمق، رقم، قرن، نقره، قرآن، نامه، قمار، مناره، منقار، قهرمان
۶۳۶- چاه، چاپ، چاره، چهار، پارچ، پاچه، آچار، اپرا، پارچه، چهارپا
۶۳۷- رحم، حنا، حرم، محرم، مرام، حرام، حمام، مراحم، رحمان، نامحرم
۶۳۸- هرات، آنتن، تنها، تهران، نسترن، ترانه، رسانه، ستاره، هنرستان
۶۳۹- لیز، ریل، لرز، ریال، ارزش، آزار، لیزر، لرزش، شیراز، شالیزار
۶۴۰- تماس، ماست، سرما، سفارت، مسافر، مسافت، متاسف، اتمسفر، مسافرت
۶۴۱- سوم، نوک، نسیم، موسی، مسکن، سینک، مسکو، سمنو، سومین، مسکونی
۶۴۲- انار، آبان، انبر، انبار، نایاب، باران، ایران، انباری، بارانی
۶۴۳- کلک، سکه، لکه، کاسه، کلاه، کلاس، هلاک، کلاهک، اسکله، کالسکه
۶۴۴- قوس، ساق، قوی، آسیا، ساقی، آسان، سویا، ناقوس، ایوان، اقیانوس
۶۴۵- مزه، بزم، زهرا، هزار، مزار، بارز، بهار، بهرام، مبارز، مبارزه
۶۴۶- بوس، ستون، نوبت، تونس، بانو، توان، نبات، وانت، ستوان، بوستان
۶۴۷- فوت، فوق، وقف، افق، قفا، وفا، تقوا، وفات، توقف، فتوا، توافق
۶۴۸- بلا، طلب، طلا، طبل، طبس، سطل، لباس، اطلس، باطل، طالب، اسطبل
۶۴۹- عرب، بستر، عباس، ربات، ساعت، سراب، سرعت، عابر، عبرت، عربستان
۶۵۰- لنج، جهل، جانی، جهان، اجیل، ناجی، جاهل، انجیل، هیجان، لاهیجان
۶۵۰- لنج، جهل، جانی، جهان، اجیل، ناجی، جاهل، انجیل، هیجان، لاهیجان
۶۵۱- کور، کولر، شکار، روکش، شورا، کشور، لواش، شلوار، لواشک، شلوارک
۶۵۲- عدس، داد، دعا، ساعد، ساعت، عادت، تعداد، سعادت، استاد، استعداد
۶۵۳- وبا، بور، بنر، انبر، ابرو، روبان، بوران، ویران، ناوبر، بورانی
۶۵۴- مبل، ریال، مربا، بالن، مربی، منبر، ملایر، برلین، بریان، بیمار
۶۵۵- زیپ، پرز، تیز، تراز، آزار، پیاز، پارتی، زیارت، پیتزا، پارازیت
۶۵۶- چاپ، چاه، چای، پیچ، هیچ، چاره، پارچ، آچار، پاچه، چهار، پارچه
۶۵۷- عمه، طعم، عمل، طمع، طلا، علم، طالع، طعام، طعمه، عالم، مطالعه
۶۵۸- متن، مترو، تورم، مروت، تمرد، تمدن، ثروت، تنور، تندرو، ثروتمند
۶۵۹- داس، دنج، جسم، جسد، سمج، جام، سجاد، جامد، سنجد، مسجد، دماسنج
۶۶۰- رخش، دوش، دیو، خیر، خوش، خرد، رشید، شوخی، خرید، درویش، خورشید
۶۶۱- دانا، دانه، زنده، آزاد، زاهد، دهان، آزاده، زاهدان، اندازه
۶۶۲- دزد، دید، یزد، داد، دبی، ایدز، بازی، زیاد، ایزد، زیبا، بازدید
۶۶۳- پلو، چال، پوچ، پول، سوپ، چاپ، لوس، سوال، چپاول، چالوس، چاپلوس
۶۶۴- دوا، دانه، نهاد، دهنه، نانو، دهان، نهان، اندوه، دهانه، هندوانه
۶۶۵- فضا، دفن، فرض، نوار، اردن، دوران، اروند، فروند، فوران، فضانورد
۶۶۶- جرم، جسم، سمج، جام، تاج، جرات، تجسم، رستم، سرما، تاجر، مستاجر
۶۶۷- هوش، بانو، آشوب، شانه، انبه، شنبه، انبوه، باهوش، شبانه، نوشابه
۶۶۸- فنچ، روح، حفر، وحی، حرف، چین، حروف، حوری، حریف، فرنی، حروفچین
۶۶۹- ترس، کاتر، تراس، ساکت، نکات، کاست، تانکر، کنسرت، کارتن، ترسناک
۶۷۰- سکو، سکه، کوه، کوسه، ساده، کاوه، واکس، سواد، کادو، کاهو، کاسه
۶۷۱- پسر، سپر، کیش، پیک، سیرک، پرسش، پیکر، ریسک، شریک، کرسی، شکسپیر
۶۷۲- رخت، سخن، نرخ، آخرت، ساخت، استخر، استان، خرناس، خراسان، ستارخان
۶۷۳- کلم، کرم، کمر، ملک، اراک، رمال، آرام، کامل، کلام، کالا، کارامل
۶۷۴- برگ، گاز، ریگ، گرز، زیبا، گاری، بازی، بارز، بزرگ، گراز، بازیگر
۶۷۵- ترد، ریل، ملت، تیم، دلیر، ملیت، مدیر، دیلم، رتیل، لیتر، تردمیل
۶۷۶- کاوش، ورزش، آرزو، کشور، شرور، ارزش، روکش، زرشک، کشاورز، ورزشکار
۶۷۷- شوم، میش، یون، مین، میهن، هومن، میوه، مینو، شیوه، منشی، شومینه
۶۷۸- صفر، صفا، صاف، صنف، فنر، نصف، صراف، انار، اصراف، انصاف، انصراف
۶۷۹- عوض، وضع، عرض، عضو، رضا، عوضی، راضی، ضایع، رضوی، عوارض، عوارضی
۶۸۰- داد، گدا، درد، مداد، آرام، داماد، مرداد، امداد، دامدار، امدادگر
۶۸۱- سحر، تست، ساحر، سارا، راحت، حسرت، اسارت، حراست، استتار، استراحت
۶۸۲- سوال، سالن، ویلا، سونا، سویا، وانیل، لیوان، یونان، وسایل، نایلون
۶۸۳- جیب، جوی، باج، برج، جاری، رویا، یاور، جواب، جارو، جوراب، جویبار
۶۸۴- اسکی، لیست، کاست، کلاس، ساکت، اسکلت، کلیسا، اسکیت، تاکسی، لاستیک
۶۸۵- دوا، خون، دانه، دانا، نخود، نواده، ناخدا، آخوند، خواهان، خانواده
۶۸۶- مری، مار، کمر، کرم، کریم، اکرم، ریکا، امیر، یاری، کیمیا، یاکریم
۶۸۷- بوس، سوپ، سبد، سود، دوست، بودا، دوات، سواد، پادو، پوست، بوداپست
۶۸۸- سفر، سود، دیس، سفیر، ردیف، فوری، سفید، سرود، یوسف، فرود، فردوسی
۶۸۹- ادا، دقت، صدق، قصد، صدا، اتاق، صادق، تقاص، صداقت، صدقات، اقتصاد

...
نویسنده : بازدید : 29 تاريخ : چهارشنبه 27 تير 1397 ساعت: 17:47